1. Algemeen

1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes en gesloten verkoopovereenkomsten van Sotraco BV (handel drijvend onder de naam FLOOR DEPOT) met maatschappelijke zetel te Zulte, ingeschreven in de KBO onder O.N. BE0764407708 en haar medecontractant (hierna genoemd: “de klant”).

2. Er kan enkel van deze voorwaarden worden afgeweken door middel van een uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen FLOOR-DEPOT en de klant.

3. De klant wordt geacht deze voorwaarden zoals hierna bedongen te kennen en te aanvaarden door het enkele feit van het plaatsen van een bestelling en/of de ontvangst van de factuur.

2. Aanvaarding en betaling

1. Offertes van FLOOR-DEPOT zijn geldig gedurende 14 dagen na dagtekening en enkel zolang de voorraad beschikbaar is. De offertes zijn vrijblijvend en zonder verbintenis. Ze zijn slechts bindend na ondertekening door zowel de klant als door FLOOR-DEPOT.
Bij levering van de goederen aan de klant, dient de klant het factuurbedrag vooraf te betalen. 6. Partijen kunnen onderling overeenkomen dat de factuur niet vooraf dient te worden voldaan. In dit geval gelden de hiernavolgende voorwaarden.

2. Elke factuur dient in geval betwisting binnen een termijn van 10 dagen schriftelijk te worden geprotesteerd met een duidelijke uiteenzetting van de redenen, bij gebreke waarvan zij geacht wordt te zijn betaald.

3. Alle facturen dienen betaald te worden door de klant binnen de 15 dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldatum, beschikt FLOOR-DEPOT over een retentierecht op alle goederen (lichamelijk of niet-lichamelijk) die zij zou kunnen gehouden zijn af te geven aan de klant.

4. Indien de factuur niet is betaald uiterlijk op de vervaldatum, is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een interest van 1% per maand verschuldigd. Daarnaast is er eveneens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 125,00, onverminderd het recht van FLOOR-DEPOT om een vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de laattijdige of niet-betaling en onverminderd het recht van FLOOR-DEPOT om schadevergoeding te vorderen voor bewezen hogere kosten of andere schadeposten veroorzaakt door de laattijdige of niet-betaling door de klant.

3. Levering van goederen

1. De door FLOOR-DEPOT opgegeven levertermijnen zijn indicatief en worden slechts ter benadering opgegeven. De bij benadering opgegeven termijnen kunnen door FLOOR-DEPOT worden verlengd. FLOOR-DEPOT kan nooit aansprakelijk zijn voor een vertraging in deze termijnen.

2. FLOOR-DEPOT kan nooit aansprakelijk zijn voor schade aan de geleverde goederen of vertraging veroorzaakt door de transportfirma.

3. De klant dient bij levering de afleverbon te ondertekenen voor correcte ontvangst van de goederen. Onvolkomenheden dienen vermeld te worden op de afleverbon. Niet-ondertekende bonnen zullen als een correcte levering beschouwd worden.

4. Indien de klant een verkeerd adres opgeeft, is hij/zij verplicht de hierdoor veroorzaakte bijkomende bezorgkosten voor zijn/haar rekening te nemen. Hetzelfde geldt indien de klant niet aanwezig is op het afgesproken leveradres en tijdstip waardoor levering niet mogelijk is.

5. De klant is verantwoordelijk voor de goede bereikbaarheid van de woning bij levering van de goederen. Onder goede bereikbaarheid wordt onder meer verstaan: aanwezigheid van bestrating, geen afgesloten straten, toegankelijkheid voor het leverend voertuig, vrije ruimte om de levering af te zetten, … Leveringen vinden steeds plaats op pallet op de dichtst mogelijk bereikbare plaats. FLOOR-DEPOT behoudt zich het recht voor om leveringen op straat te lossen inden de woning onvoldoende bereikbaar is.

4. Opslag van goederen

1. Indien overeengekomen wordt tussen partijen dat de klant de goederen zelf komt ophalen na aankoop, worden deze goederen kosteloos gestockeerd gedurende 30 dagen na aankoopdatum. Na verloop van deze termijn wordt een kost aangerekend voor de stockage van de niet-opgehaalde goederen ten belope van € 75,00 per maand.

5. Ontbinding

1. FLOOR-DEPOT is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door eenvoudige schriftelijke kennisgeving aan de klant, indien deze één van zijn/haar contractuele verbintenissen niet nakomt, inzonderheid wanneer hij/zij nalaat zijn betalingsverplichting na te komen binnen de contractueel voorziene termijn

2. Bij annulering van de verkoopovereenkomst door de klant, is deze een schadevergoeding verschuldigd van 20% van het factuurbedrag dat verschuldigd zou zijn bij uitvoering van de overeenkomst. Hetzelfde geldt bij de toepassing van de vorige bepaling.

3. Wanneer er zich buitengewone omstandigheden voordoen, is FLOOR-DEPOT gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te verbreken zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de klant. Voorbeelden van buitengewone omstandigheden zijn (niet-limitatief): rampen, stakingen, lockdowns ingevolge overheidsmaatregelen, situaties van overmacht, tenietgaan van het product, product is niet meer verkrijgbaar (einde reeks), product geleverd door leverancier voldoet niet aan gestelde kwaliteitseisen van FLOOR-DEPOT voor verdere verkoop, … De buitengewone omstandigheden ontheffen FLOOR-DEPOT van elke verplichting

6. Garantie en retourneren

1. Voor ieder verkocht product geldt de respectievelijke fabrieksgarantie.

2. Goederen aangekocht door de klant in de winkel worden niet teruggenomen. Deze goederen worden geacht te zijn aanvaard door de klant in de staat waarin deze zich bevinden op het moment van de aankoop.

3. Goederen aangekocht op de webshop kunnen binnen de 14 dagen worden geretourneerd en met opgave van de reden tot herroeping. Deze goederen worden enkel teruggenomen in de originele verpakking en mits deze zich in originele en onbeschadigde staat bevinden. De kosten van terugzending van de goederen worden ten laste genomen van de klant.

4. Geplaatste goederen worden in geen geval teruggenomen. Indien de klant overgaat tot plaatsing van het aangekocht product, wordt hij/zij geacht de staat waarin het goed zich bevindt geheel te hebben aanvaard.

5. Klachten over de eventuele onjuiste uitvoering van een bestelling of de kwaliteit van het geleverd product, dienen binnen de 8 dagen na levering van de goederen schriftelijk of per e-mail aan FLOOR-DEPOT te worden gemeld. Bij overschrijding van deze termijn is FLOOR-DEPOT niet verplicht de klachten te behandelen. FLOOR-DEPOT zal nooit klachten behandelen over verkochte goederen die niet meer verkeren in de staat waarin zij verkocht/geleverd werden.

7. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. FLOOR-DEPOT is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van plaatsing van het product door de klant of zijn/haar aangestelden.

2. FLOOR-DEPOT is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt bij levering door de transportfirma.

3. De klant vrijwaart FLOOR-DEPOT tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde goederen of diensten.

8. Bevoegdheid rechtbank en toepasselijk recht

1. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, zullen behandeld worden voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling KORTRIJK

2. Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht

9. Nalatigheid

1. De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meerdere (deel)bepalingen van deze voorwaarden heeft geen gevolgen op de geldigheid van of uitvoerbaarheid van andere (deel)bepalingen ervan die onverminderd van kracht blijven. De ongeldige of niet-uitvoerbare (deel)bepalingen zullen worden vervangen door geldige en uitvoerbare (deel)bepalingen die het nauwst aanleunen bij de oorspronkelijke intentie.